samorządowe przedszkole nr 2 w Kościanie herb kościana
klocki
przedszkole przedszkole

nasze grupy:

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz z dnia  19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Dane teleadresowe jednostki

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Kościanie ul. S. Moniuszki 7,   64-000 Kościan

tel./fax.: (65) 512 - 05 - 88

Adres strony internetowej: przedszkole2.koscian.pl

Adres poczty internetowej: przedszkolenr2koscian@op.pl

Data publikacji strony internetowej:  08.02.2012 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia:

 • mapa strony,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

 • grafiki/zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają transkrypcji,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają audio deskrypcji,
 • informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca,
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono  na podstawie samooceny dnia 25.09.2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  e-mail:  przedszkolenr2koscian@op.pl, nr telefonu (65) 512 - 05 - 88.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się na jednej kondygnacji. W przedszkolu nie ma toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynku  nie ma urządzeń oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Plany w zakresie poprawy dostępności

Planujemy doskonalić dostępność naszej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696).